Nastanak / O nama

Centar za migrante u Tirolu (ZeMiT) je osnovan 1985. godine kao opštekorisno udruženje.
Glavni zadatak ZeMiTa je danas kao i u prošlosti poverljivo, nezavisno, besplatno i višejezično savetovanje za doseljenike i migrante za pravna i socijalna pitanja u centrali u Inzbruku i u nekoliko opština u Tirolu. Za ZeMiT, kao partnerska organizacija Službe za zapošljavanje Tirol (AMS), je radnotržišna integracija poseban cilj.

Od 2012. godine ZeMiT nudi savetovanje u obliku AST – Informacioni centar za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inostranstvu. Dalje informacije o tome vidite na stranici AST.

Od 1995. godine ZeMiT redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim projektima vezano za teme migracija, socijalna integracija, radno tržište, omladina, rasizam i antidiskriminacija. Brojni projekti su do sada sprovedeni, npr. projekat „JOIN IN – šanse za integraciju mladih migranata u Tirolu“ (2005.g. – 2007.g.), projekat Interreg „Diversity4kids“ (2012.g. – 2014.g.), projekat Evropskog socijalnog fonda „ElternWissen – gemeinsam stark“, tj. „Znanje roditelja – zajedno smo jaki“ (2012.g. – 2014.g.) ili od strane Evropskog integracionog fonda, Pokrajine Tirol i grada Inzbruk finansirani projekat „Erinnerungskulturen“, tj. „kulture sećanja“ (2014.g. – sada). ZeMiT je uspeo na taj način da se kao nevladina organizacija međunarodno poveže i da izradi status eksperta u oblastima migracije i integracije. Dalje informacije vidite na stranici „projekti“.

Kao drugu radnu oblast udruženje izgrađuje uz usku saradnju sa stručnim odeljenjem za integraciju Pokrajine Tirol – „Centar za informaciju i monitoring za migraciju i integraciju u Tirolu (IMZ). IMZ je mesto za servis i informaciju sa naučnom pozadinom. Cilj je prerađivanje relevantnih podataka o migraciji i integraciji za dalje korišćenje istih.
Osim toga IMZ treba olakšati umrežavanje sa drugim osobama i institucijama koji se bave integracijom, treba sakupljati informacije o projektima vezani za integraciju i tamo izrađeno znanje učiniti trajno upotrebljivim.

ZeMiT čini važan doprinos za integraciju i participaciju migranata, za bolje razumevanje doseljavanja i procesa integracije i dalje nastupa u javnosti protiv diskriminaciju i rasizam kao i za jednaki tretman i kulturnu raznolikost.